NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

U Vinkovcima, 19.10.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bajka“ raspisuje 22.10.2018. natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

2 ODGOJITELJ/ICA

  • dva/ije (2) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ice su:

Završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stučna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu.
  • Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

Rok za podnošenje prijava je 29.10.2018. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu; Nuštarska ulica 4, Vinkovci ili na e-mail: bajkadjecivrtic@gmail.com

Link za natječaj:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=95957310&ispis=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Prednost pri zapošljavanju:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html