Natječaj za radno mjesto odgojiteljice

Natječaj za radno mjesto odgojiteljice

DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“

Nuštarska ulica 4,

32100 VINKOVCI

KLASA: 112-03/22-01/01

UR. BROJ: 2188-1-JT-2-01-22-1

U Vinkovcima, 7.2.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bajka” Vinkovci raspisuje:

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

– ODGOJITELJ/ICA – dva (2) radnik/ica – na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

·         Zamolbu

·         Životopis,

·         presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

·         preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku,

·         uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),

·         Preslika domovnice

·         elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

·         Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mj.)

·         Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

Na natječaj se mogu javiti oba spola. 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. Br 12117, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103,. navedenog Zakona.

https://www.zakon.hr/z/2866/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji–2019-2021

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Bajka“, Nuštarska ulica 4. Vinkovci, s naznakom: «za natječaj». Ili na e-mail bajkadjecjivrtic@gmail.com  ili osobnim dolaskom.

Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.            

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni mailom/ telefonskim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Vrtića, na stanicama HZZ-a i web stranici Dječjeg vrtića “Bajka” Vinkovci dana 7.2.2022. godine.                                                       

Natječaj traje od 7.2.2022. do  15.2.2022. godine

U Vinkovcima, 7. veljače 2022.                                Ravnateljica Ana Zulumović, mag.paed.