PLAN UPISA ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

PLAN UPISA ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanu prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi

 

PLAN UPISA ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

U pedagoškoj godini 2019./20. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

ODGOJNA SKUPINA PLANIRAN BROJ DJECE ZA UPIS
Jaslička grupa 14 djece
Mlađa mješovita odgojna grupa 4 djece
Srednja odgojna grupa 3 djece
Starija odgojna grupa 13 djece
Predškolska odgojna skupina 2 djece

 

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Zahtjev za upis
  2. Rodni list – preslik
  3. Domovnica – preslik
  4. Potvrda o mjestu prebivališta (za dijete i jednog roditelja)
  5. Liječnička potvrda (sa kalendarom cijepljenja)
  6. Ostali dokumenti po zahtjevu ravnatelja, a prema Pravilniku o upisu djece

 

Javna objava bit će raspisana od 10.5.2019. do 31.5.2019., a bit će raspisana na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici vrtića.

 

Predsjednik Upravnog vijeća                                                            Zamjenik ravnatelja

Željka Cajner                                                                                     Ivona Šlopar

 

KLASA: 601 -01/19-03-1

URBROJ: 2188/1-JT-2-01-19-01

 

U Vinkovcima,  7. svibanja 2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“, Ravnatelj  Dječjeg vrtića“Bajka“, objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU

 

Zahtjevi za upis primat će se od 10.5.2019. godine do zaključno 31.5.2019. godine u prostorija Dječjeg vrtića „Bajka“, svakog radnog dana u vremenu od 9,30 do 13,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Vinkovaca za djecu koja navršavaju:

Jaslička grupa jednu godinu života

generacija od  31.3.2019. do 1.4.2018.

od 31.3.2018. – 31.12.2017.

Mlađa mješovita grupa generacija 31.12.2017. do 1.4.2016.
Srednja odgojna grupa generacija 31.3.2016. do 1.4.2015.
Starija odgojna grupa generacija 31.3.2015. do 1.4.2014.
Predškolska odgojna grupa generacije 31.3. 2014. do 1.4.2013.

 

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“.

Zahtjev za upis preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića „Bajka“ ili na web stranici vrtića. Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju (izjava roditelja, preslik domovnice, rodnog lista, potvrda o prebivalištu, liječnička potvrda, ugovor, GDPR privole). Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića do 10.6.2019. godine. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste, podnjeti žalbu Osnivaču.

Zahtjeve sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 032/301-006 svakog radnog dana u vremenu od 8:30 do 14:30 sati.

Zamjenik ravnatelj Ivona Šlopar