NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“

Nuštarska ulica 4,

32100 VINKOVCI

 

KLASA: 112-03/18-01/01

  1. BROJ: 2188-1-JT-2-01-18-1

U Vinkovcima, 3.9.2018.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bajka” Vinkovci raspisuje:

 

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJICE

– ODGOJITELJ/ICA –  DVA (2) radnik/ica – na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • Zamolbu
  • Životopis,
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
  • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
  • Preslika domovnice
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
  • Dokaz u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju iz čl. 101. st. 1.-3. i čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Bajka“, Nuštarska ulica 4. Vinkovci, s naznakom: «za natječaj». Ili na e-mail bajkadjecjivrtic@gmail.com  ili osobnim dolaskom.

Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči Vrtića, na stanicama HZZ-a i web stranici Dječjeg vrtića “Bajka” Vinkovci dana 3.9.2018. godine.

Natječaj traje od 3.9.2018. do 10.9.2018. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

 

U Vinkovcima, 3.rujna  2018.                                   Ravnateljica Ana Zulumović, mag.paed.