Plan upisa za 2018./2019. pedagošku godinu

Plan upisa za 2018./2019. pedagošku godinu

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanu prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi
PLAN UPISA ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

U pedgoškoj godini 2018./19. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

U prilogu preuzmite plan upisa: