Upisi od 1.6. do 19.16.2020

Upisi od 1.6. do 19.16.2020

Upisi od 1.6. do 19.16.2020.

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanu prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi

PLAN UPISA ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

U pedagoškoj godini 2020./21. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

ODGOJNA SKUPINAPLANIRAN BROJ DJECE ZA UPIS
Jaslička grupa10 djece
Mlađa odgojna grupa4 djece
Srednja odgojna grupa5 djece
Starija odgojna grupa5 djece
Predškolska odgojna skupina16 djece

Dokumenti potrebni za upis:

1.      Zahtjev za upis

2.      Rodni list – preslik

3.      Domovnica – preslik

4.      Potvrda o mjestu prebivališta (za dijete i jednog roditelja)

5.      Liječnička potvrda (sa kalendarom cijepljenja)

6.      Ostali dokumenti po zahtjevu ravnatelja, a prema Pravilniku o upisu djece

Javna objava bit će raspisana od 1.6.2020. do 19.6.2020., a bit će raspisana na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća                                                            Ravnatelj

Željka Cajner                                                                                     Ana Zulumović

KLASA: 601 -01/20-03-1

URBROJ: 2188/1-JT-2-01-20-01

U Vinkovcima,  25. svibanja 2020.

Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“, Ravnatelj  Dječjeg vrtića“Bajka“, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

 DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 1.6.2020. godine do zaključno 19.6.2020. godine u prostorija Dječjeg vrtića „Bajka“, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 16,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Vinkovaca za djecu koja navršavaju:

Jaslička grupajednu godinu životageneracija od  31.3.2020. do 1.4.2019.od 31.3.2019. – 31.12.2018.
Mlađa odgojna grupageneracija 31.3.2018. do 1.4.2017.
Srednja odgojna grupageneracija 31.3.2017. do 1.4.2016.
Starija odgojna grupageneracija 31.3.2016. do 1.4.2015.
Predškolska odgojna grupageneracije 31.3. 2015. do 1.4.2014.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“.

Zahtjev za upis preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića „Bajka“ ili na web stranici vrtića. Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju (izjava roditelja, preslik domovnice, rodnog lista, potvrda o prebivalištu, liječnička potvrda, ugovor, GDPR privole). Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića do 26.6.2020. godine. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste, podnjeti žalbu Osnivaču.

Zahtjeve sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 032/301-006 svakog radnog dana u vremenu od 11:30 do 15:30 sati.

Ravnatelj Ana Zulumović