Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi

PLAN UPISA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

U pedagoškoj godini 2022./23. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

ODGOJNA SKUPINAPLANIRAN BROJ DJECE ZA UPIS
Jaslička grupa11 djece
Mlađa mješovita odgojna grupa1 djece
Srednja mješovita odgojna grupa5 djece
Starija mješovita odgojna grupa2 djece
Predškolska mješovita odgojna skupina6 djece

Dokumenti potrebni za upis:

1.      Zahtjev za upis

2.      Rodni list – preslik

3.      Domovnica – preslik

4.      Potvrda o mjestu prebivališta (za dijete i jednog roditelja)

5.      Liječnička potvrda (sa kalendarom cijepljenja)

6.      Ostali dokumenti po zahtjevu ravnatelja, a prema Pravilniku o upisu djece

Javna objava bit će raspisana od 9.5.2022. do 19.5.2022., a bit će raspisana na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća                                                            Zamjenik ravnatelja

Željka Cajner                                                                                     Nikolina Mađarević

KLASA: 601 -01/22-03-1

URBROJ: 2196-4-20-22-01

U Vinkovcima,  5. svibanja 2022.

Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“, Ravnatelj  Dječjeg vrtića “Bajka“, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

 DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 9.5.2022. godine do zaključno 19.5.2022. godine u prostorija Dječjeg vrtića „Bajka“, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Vinkovaca za djecu koja navršavaju:

Jaslička grupageneracija od 1.4.2020. do 31.3.2022.
Mlađa odgojna grupageneracija 1.4.2019.- 31.3.2021.
Srednja odgojna grupageneracija 1.4.2018. – 31.3.2020.
Starija odgojna grupageneracija 1.4.2017. do 31.3.2019.
Predškolska odgojna grupageneracije 1.4.2016. – 31.3.2018.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“.

Zahtjev za upis preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića „Bajka“ ili na web stranici vrtića. Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju (izjava roditelja, preslik domovnice, rodnog lista, potvrda o prebivalištu, liječnička potvrda, ugovor, GDPR privole). Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića do 25.5.2022. godine. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Osnivaču.

Zahtjeve sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 032/301-006 svakog radnog dana u vremenu od 9:30 do 13:30 sati.

                                                                                               Zamjenik ravnatelja

                                                                                               Nikolina Mađarević