Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“ i Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ čl. 20. Upravno vijeće donosi

PLAN UPISA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

U pedagoškoj godini 2022./23. na području grada Vinkovaca, u Dječji vrtić „Bajku“ upisati će se broj djece do popunjenosti grupa u skladu sa Državnim pedagoškim standardom.

ODGOJNA SKUPINA PLANIRAN BROJ DJECE ZA UPIS
Jaslička grupa 11 djece
Mlađa mješovita odgojna grupa 1 djece
Srednja mješovita odgojna grupa 5 djece
Starija mješovita odgojna grupa 2 djece
Predškolska mješovita odgojna skupina 6 djece

Dokumenti potrebni za upis:

1.      Zahtjev za upis

2.      Rodni list – preslik

3.      Domovnica – preslik

4.      Potvrda o mjestu prebivališta (za dijete i jednog roditelja)

5.      Liječnička potvrda (sa kalendarom cijepljenja)

6.      Ostali dokumenti po zahtjevu ravnatelja, a prema Pravilniku o upisu djece

Javna objava bit će raspisana od 9.5.2022. do 19.5.2022., a bit će raspisana na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća                                                            Zamjenik ravnatelja

Željka Cajner                                                                                     Nikolina Mađarević

KLASA: 601 -01/22-03-1

URBROJ: 2196-4-20-22-01

U Vinkovcima,  5. svibanja 2022.

Na temelju članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“, Ravnatelj  Dječjeg vrtića “Bajka“, objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

 DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

ZA PEDAGOŠKU 2022./2023. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 9.5.2022. godine do zaključno 19.5.2022. godine u prostorija Dječjeg vrtića „Bajka“, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Vinkovaca za djecu koja navršavaju:

Jaslička grupa generacija od 1.4.2020. do 31.3.2022.
Mlađa odgojna grupa generacija 1.4.2019.- 31.3.2021.
Srednja odgojna grupa generacija 1.4.2018. – 31.3.2020.
Starija odgojna grupa generacija 1.4.2017. do 31.3.2019.
Predškolska odgojna grupa generacije 1.4.2016. – 31.3.2018.

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću „Bajka“.

Zahtjev za upis preuzima se u prostorijama Dječjeg vrtića „Bajka“ ili na web stranici vrtića. Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju (izjava roditelja, preslik domovnice, rodnog lista, potvrda o prebivalištu, liječnička potvrda, ugovor, GDPR privole). Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Odluka o upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića do 25.5.2022. godine. Podnositelji zahtjeva nezadovoljni odlukom o upisu imaju pravo u roku 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Osnivaču.

Zahtjeve sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 032/301-006 svakog radnog dana u vremenu od 9:30 do 13:30 sati.

                                                                                               Zamjenik ravnatelja

                                                                                               Nikolina Mađarević